عشق یعنی سوز نی ، آه شبان

                                    عشق یعنی معنی رنگین کمان  

عشق یعنی شاعری دل سوخته

                                    عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن

                                    عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی دیده بر در دوختن 

                                    عشق یعنی در فراقش سوختن 

عشق یعنی یک تیمّم، یک نماز

                                    عشق یعنی عالمی راز و نیاز